EFOP-1.5.3-16-2017-00109 Sajtóközlemény

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00109
Szerződött támogatás összege: 244 907 058 Ft
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Putnok központtal
Kedvezményezett neve: Putnok Város Önkormányzata
A támogatás mértéke százalékban: 100 %

Megvalósítási helyszín:

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

Az ország járásai közül a 27. legelmaradottabb putnoki járásban alakult meg 5 település és egy civil szervezet közreműködésével a térségi konzorcium, mely a felhívásban megfogalmazott célkitűzéseknek és elvárásoknak megfelelő tartalommal nyújtja be szakmai programját a térségi szemléletű humánszolgáltatás fejlesztése a kedvezményes térségekre címmel kiírt felhívásra. A konzorcium tagjai: Putnok, Felsőnyárád, Sajóvelezd, Dubicsány és Serényfalva, illetve a Gömöri Népfőiskola Egyesület - mint civil szervezet, valamennyi település a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet által nevesített Kedvezményezett járásban valósul meg, azon belül is a leghátrányosabb helyzetű, Komplex programmal fejlesztendő járás területén. A program megvalósítása érdekében az érintettek konzorciumi szerződést kötött egymással mind a megvalósítási és fenntartási szakaszára vonatkozóan. A konzorcium vezetője: Putnok Város Önkormányzata

A projekt célja elsődleges célja, hogy a társadalmi felzárkózás érdekében csökkentse a területi különbséget, javítsa a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex módon kezelje, a fejlesztés pozitív hatást gyakoroljon a helyi közösségekre és a térségi humánerőforrásokra alapozva segítse a területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítását. Fontos cél a humán közszolgáltatások terén tervezett szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése Az érintett terület és a települések megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása valamint a kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A projekt tervezett szakaszai: Előkészítés (szükségletfelmérés, igényfelmérés az érintett célcsoport és szolgáltatói körben, ágazatközi egyeztetések elvégzése és együttműködési szerződés kötése az ágazati szereplőkkel a szakmai program kialakítása (Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft, Putnoki Humánszolgáltató Központ és a Belváros Művelődési Központ), a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv elkészítése, közbeszerzés előkészítése - oktatási területre vonatkozóan

Megvalósítási szakasz szakmai programok megvalósítása a négy kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó tevékenységre vonatkozóan

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása:

a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került a konzorcium területén jelentkező szakemberhiány, melynek megszüntetését szolgálja a projektnek köszönhetően a humán közszolgáltatási szférában tervezett fejlesztés. Ennek értelmében a projektbe 10 fő bevonására kerül sor, melyből 6 fő Putnokon – a projekt megvalósítási időszakában induló bölcsőde csecsemő és gyermekgondozói foglalkoztatására kerül 12 hónap időtartamban, 1 fő óvodapedagógus Sajóvelezden 4 hónap, Felsőnyárádon 2 fő 12 hónap időtartamban óvodapedagógus kerül foglalkoztatásra – esetükben a humánerőforrás fejlesztés a meglévő szolgáltatások javítását, a hiányzó vagy nyugdíjba menő szakemberek pótlását célozzák- a konzorciumi településeken mutatkozó igényekre alapozottan. Dubicsányban és Serényfalván 4-4 órás foglalkoztatás keretében három hónap időtartamban történik a foglalkoztatás fejlesztés a közösségi programszervezői feladatellátásra. Foglalkoztatásba bevont szakemberek száma: 10 fő

b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása Az előkészítő szakaszban elkészült térségi szinten a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv (HEEFT), melyre épülve valósul meg a humánszolgáltatás fejlesztés a projekt keretében. Célcsoport a humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, a bevont lakossági célcsoport. A konzorciumi településeken, ahol a szegénységben élők, a munkaerőpiacról kiszorultak aránya óriási, valamint a civil társadalom gyenge, a szociális ellátások és szolgáltatások rendszerére különösen nagy teher hárul. A HEEFT-ben beazonosított problémákra épülő szakmai programok hangsúlyosan fókuszálnak a konzorcium településeinek általános probléma körére: a népességfogyás, a gyerekszám csökkenésének és az elvándorlás. Az érintett települések minden szempontból súlyos strukturális problémákkal küzdenek. A munkanélküliség, az országos értékekhez (6,36%) képest még mindig magas 10,49 %, Putnokon az összlakosság egynegyede él szegregált lakókörnyezetben, a jövedelmek reálértéke 30%-kal kevesebb az országos átlagnál A projekt szakmai programjában kiemelt szerepet kap a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú lakosok foglalkoztathatóságának javítását szolgáló programcsomagok kialakítása.

c.) Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok

Szülők Iskolája- családi és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív programok védőnők, családsegítők bevonásával a projekt ideje alatt összesen 40 csoport 12 fő résztvevővel, csoportonként 5 alkalommal 2-2 órás foglalkozás tartása foglalkozás keretében: preventív jellegű programok keretében: devianciák megelőzése, krízishelyzetek kezelése, , stb témakörökben Bevont résztvevők száma a hátrányos helyzetű célcsoportból 400 fő

d.) Az egyéni fejlesztési terv készítése, kompetencia mérések elvégzése A projekt ideje alatt alkalmazott pszichológus közreműködésével egyéni kompetencia mérés elvégzése a célcsoport körében az egyéni fejlesztési terv megalapozására és a projekt záró szakaszában az elért eredmények mérésére

Bevont résztvevők száma: 200 fő

2.) A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktívkorú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás csomagok kialakítása, megerősítése

a) A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján mentorok alkalmazása – 5 fő 24 hónap időtartamra a célcsoport bevonására, többek között a hátrányos helyzetből adódó helyzet kezelésére. A mentorok feladata a számszerűsített szakmai elvárásokban megfogalmazott célértékek teljesítéseként 200 fő vonatkozásában a bevont célcsoporttal kapcsolatos egyéni mentori tevékenység végzése, mely az egyéni fejlesztési tervekre építve egyéni kompetencia mérések eredményére alapozva. Feladata a munkaszocializáció segítése, önálló életvitelre való felkészítés, a mélyszegénységben élők integrációjának elősegítése, tanácsadás, segítségnyújtás az álláskereséshez. A mentorok napi 8 órás munkaviszonyban végzik a feladatukat a szakmai vezető irányításásával, egy-egy mentorhoz 40 mentorált tartozik a projekt időszaka alatt. Az összehangolt, a helyi társadalom szintjén jelentkező problémák okaira irányuló programok biztosítására, integrált beavatkozások kialakítására van szükség, melyben hatékony közreműködést nyújtanak a 24 hónap időtartam alatt a mentorálást végző szakemberek. Egyéni fejlesztési terv készítése 200 db

b.) A célcsoport számára tervezett képzések egyéni fejlesztési tervekre építve 3 féle tematikával készült tematikával került megtervezésre a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő piacra jutását támogató képzési és személyiségfejlesztő programcsomag.

c.) A projekt során megvalósuló képzések

c.1. Felzárkóztató-képzés Szociális értelemben korlátozott hátrányos helyzetűek, jelenlegi és leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányuló képzés összesen 2 tanfolyam: 440 óra/ fő összes résztvevők száma 60 fő. A komplex tematikára épülő képzés elsődleges célja a felzárkóztatás, az egyéni kompetenciák felmérése, a munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek kialakítása, csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése. Munkára való képesség, készségfejlesztés, az önálló életvitelre képessé tevő programok kialakítása, fejlesztése, álláskereséshez felkészítő tanácsadás, munkaerő piaci elvárások megismerése. A képzésben résztvevők köre az 5 település viszonylatában a mentori tevékenység során, az egyéni fejlesztési terv alapján kerül kiválasztásra. A képzés tervezett helyszíne a Gömöri Népfőiskola konzorciumi tag oktató és foglalkoztató termében kerül sor, napi 6 órás képzés keretében oktató- képző szakemberek irányításával. Összes bevont személyek száma: 60 fő

c.2.) Digitális iskola: e-ügyintézés, ügyfélkapu használat, önálló életvitelre való felkészítés, állampolgári ismeretek 8 csoport részére x 5-5 napos (30 órás) képzés 15 fős csoportok részére (Dubicsányban 10 fő) , Putnokon 4x5 nap, a többi településen 1x5 nap . A képzés célja az önálló életvitelre képessé tevő programok kialakítása, fejlesztése, álláskereséshez felkészítő tanácsadás, munkaerő piaci elvárások megismerése, a digitális írástudás fejlesztése. A képzésben résztvevők köre az 5 település viszonylatában a mentori tevékenység során, az egyéni fejlesztési terv alapján kerül kiválasztásra. A képzés tervezett helyszíne a putnoki képzések esetében a Gömöri Népfőiskola konzorciumi tag oktató és foglalkoztató termében, míg a konzorciumi tagok esetében a helyi közösségi, közművelődési intézményekben kerül megvalósításra. Összes bevont személyek száma: 115 fő

c.3.) Konfliktuskezelés tréning, személyiségfejlesztő tréning, összesen hét alkalommal, 7 csoport 15 fő / csoport részvételével képzés 20-20 óra/képzés A konfliktuskezelési technikák, és azok tudatos alkalmazása, a megfelelőbb kommunikációs technikák és konfliktus megoldási stratégiák. A tréning során helyzetgyakorlatok, elemzések kapcsán a résztvevők kialakítsák professzionális, egyéniségükhöz illő konfliktuskezelési, mediációs stílust, stratégiát. A tréning során a résztvevők megismerkedhessenek a viselkedési stílusokkal gyakorlati útmutatót kapjanak a családi, munkahelyi, helyi közösségek körében történő hatékony kommunikációra, konfliktuskezelésre, mediációra. A tréning célcsoportja a hátrányos helyzetű célcsoport köre a mediátorok és humánszolgáltatói munkakörben foglalkoztatott szakemberek ajánlása alapján illetve a célcsoport köréből javasolt személyek és az önkéntes munkát végzők köre. Bevont személyek száma a projekt ideje alatt 105 fő A képzésbe bevont személyek száma a 3 féle tematikába összesen 280 fő

d.) Humánerőforrás képzése: A foglalkoztatottsági mutatók javítása mellett cél, hogy a humánszolgáltatói szférában dolgozó szakemberek megfelelő képzésben részesüljenek a programon belül, a kétféle képzést tervezünk évi 1 alkalommal.

Konfliktuskezelés tréning, személyiségfejlesztő tréning egy alkalommal 10 fő részvételével képzés 30 óra időtartamban A konfliktuskezelési technikák, és azok tudatos alkalmazása, a megfelelőbb kommunikációs technikák és konfliktus megoldási stratégiák. A tréning során helyzetgyakorlatok, elemzések kapcsán a résztvevők kialakítsák professzionális, egyéniségükhöz illő konfliktuskezelési, mediációs stílust, stratégiát. A tréning során a résztvevők megismerkedhessenek a viselkedési stílusokkal gyakorlati útmutatót kapjanak a különböző partnerekkel történő hatékony kommunikációra, konfliktuskezelésre, mediációra. A tréning célcsoportja a humánszolgáltatási szférában dolgozó szakemberek, az önkéntes és civil szférából bevont segítők és a célcsoporttal közvetlenül és közvetve foglalkozó hivatali, intézményi alkalmazottak, szakemberek.

Bevont szakemberek száma a projekt ideje alatt 10 fő

Mediációs és konfliktuskezelési kredit pontos képzések a szociális szférában dolgozók részére szociális tanácsadás módszertani technikái, kiégés megelőzés, kezelése, agresszió kezelés technikák, családi krízisek kezelése, érzékenyítő tréningek, szupervizió, coaching 30 órás képzés 10 fős csoport részére.

Bevont szakemberek száma a projekt ideje alatt 10 fő

A hátrányos helyzetű csoportok kompetencia fejlesztését célzó programokba bevontak száma konzorciumi szinten: 280 fő

Humánszolgáltatási szférában dolgozó szakemberek és önkéntes és civil szférából bevontak száma konzorciumi szinten: 20 fő

A képzési tevékenységre az oktató szervezet kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A képzés helyszínei egyrészt a Gömör Népfőiskola kezelésében lévő Tóth Ede Művelődési Központ, mely a projekt keretében korszerűsítésre kerül, illetve a konzorciumi tagok közösségi helyiségei.

3. Helyi kisközösségek társadalmi szerepének erősítése, mely tevékenység célcsoportja a térségben élő teljes lakosság. A tervezett programok jól szolgálják a helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítését, hozzájárulnak a közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez, növelik a közösségi terek, kulturális szolgáltatások kihasználtságát. A tervezett programok egyaránt célozzák a helyi lakosság korcsoportjait , társadalmi csoportjait: fiatalok, idős korúak, családok, mely csoportok igényeihez igazított kulturális, művészeti, egészségnevelési, sport és közösségi programcsomagok valósulnak meg A projektben hangsúlyos szerepet kap a fiatalok közösségépítése, mely a helyben maradást, a településhez való kötődést erősíti, illetve fontos program eleme a projektnek a település közösségének egészségfejlesztése: ezen belül az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások)

A programok megvalósításának sikerét helyi közösségi szervezők, toborzó munkatársak alkalmazásával kívánjuk erősíteni a projekt időtartama alatt. Feladatuk lesz havi 10 órában a célcsoporttal való kapcsolattartást, a személyes közreműködést célozza, a programok sikeres megvalósítása érdekében. Projekt szinten összesen 6 fő bevonására kerül sor, Putnokon 2 fő, konzorcium tagja esetében.

A közösségi programok megvalósítása önkéntesek, civilszervezetek bevonásával történik, mely a tevékenység társadalmasítását a közösségi kohéziót erősíti.

a.) Kulturális- közösségi programok:

Évente megrendezésre kerülő nagyrendezvények, mely a teljes lakosság érdeklődési körét célozza. A tematikájában komplex rendezvények a hagyományőrzést, a helyi értékek bemutatását, kulturális, egészségfejlesztési programelemeket is tartalmaznak. A nagyrendezvények száma Putnokon félévente 1 alkalommal, a projekt időtartama alatt 6 alkalommal. Évente kerül megrendezésre a helyi értékekre épülő fontos közösségépítő szerepet betöltő családi rendezvénykényként a Gyermeknap és Családi Nap, az Idősek Ádventi Ünnepe. A konzorciumi tagok esetében településenként évi 1-1 alkalommal kerül a sor a nagy rendezvényre: Felsőnyárádon a nagy hagyományokkal rendelkező Bányásznapi Családi Nap, Dubicsányban Szüreti Napok, Sajóvelezden Szent István Napi Falunap (összesen 14 rendezvény x 200 fő

Bevont személyek száma összesen a konzorciumi településeken összesen 2400 fő

Kisrendezvények évi 2-4 alkalommal: hagyományőrző rendezvények, farsangi rendezvények, kiállítások, helytörténeti előadások, Gyermek Nap, Idősek Napja, Ádventi Ünnepi Napok egy-egy eseményhez ünnepkörhöz kapcsolódóan évente 1-6 alkalommal.

Bevonásra kerülő személyek száma konzorciumi szinten 1000 fő

b.) Fiatalok közösségépítése- sport és ifjúsági rendezvények. Putnokon: Helytörténeti témájú rendezvények, családi napok, projekt szinten 2 alkalommal. Ifjúsági és családi találkozók, kispályás labdarúgó bajnokság évente 1 alkalommal,, sportnap évi 1 alkalommal sportfoglalkozások, tréningek (jóga, fitness, aerobic) 80 alkalom, Serényfalván, Sajóvelezden és Felsőnyárádon : ifjúsági zenei programok 2 alkalommal, Dubicsányban egy alkalommal.

Bevonásra kerülő személyek száma:300 fő

c.) Közösségi egészségfejlesztése – célcsoport a projekt területén élő lakosság

Komplex egészségnapok- egészségfejlesztési programok rendezése: tematikus előadások, szűrővizsgálatok, egészséges táplálkozással kapcsolatos programok, kiállítások, testmozgással kapcsolatos bemutatók, stresszkezelés programok(Putnokon 3 alkalommal, 2- 200 fő részvételével, Serényfalván 4 alkalommal 50-50 fő részvételével, Felsőnyárádon és Sajóvelezden 2-2 alkalommal 50-50 fő részvételével, alkalmanként

Bevonásra kerülő személyek száma összesen 1000 fő

Egészségfejlesztési kisprogramok Putnokon - Közösségi egészségfejlesztés 5 témakörben: krónikus betegségek, alkoholfüggőség megelőzés, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegség megelőzés, anyák egészséges táplálkozásra való figyelemfelhívása és családi egészség, betegség megelőzése évente 5-5 alkalommal előadássorozat, a projekt ideje alatt 25 alkalommal, Serényfalván, Felsőnyárádon, Sajóvelezden 2 témakörben 5-5 előadás, Dubicsányban egy 3 előadásból álló sorozat.

Bevonásra kerülő személyek száma összesen 250 fő

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:

A tervezett programok az életminőség javítását célozzák, mind térségi, mind települési szinten. A humánerőforrás fejlesztés, a közösségi terek felújítása, eszközbeszerzése, a célcsoport orientált képzések és a célcsoport igényeire épülő rendezvények közösségfejlesztő programok egyszerre törekszik a lakosság helyben maradását ösztönzésére, a helyi életminőséget javító szolgáltatások fejlesztésére:, a közszolgáltatások elérhetővé tételével – digitális írástudás fejlesztésével, az a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásával, munka kompatibilitásának növelésével a képzések és az azokhoz kapcsolódó ösztöndíj programmal. A településeken megvalósuló humánszolgáltatások elérését egységes kommunikációs tevékenység segíti és biztosítja a programok elérhetőségét valamennyi a térségben érintett lakos számára. A program megismerését és a társadalmasítását az együttműködő partnerek segítik.

Vissza