Helyi Választási Iroda Vezetőjének 4/2023. (XI.16.) számú határozata a szavazókörök felülvizsgálatáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva a szavazókörök felülvizsgálatát elvégeztem, mely alapján Dubicsány község területén a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:

001. szavazókör 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1. Választópolgárok száma: 223 fő

Dubicsány községben a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára a szavazás helyszínéül a 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1. szám alatti 001. számú szavazókört jelölöm ki, mely az átjelentkezéssel történő szavazásra is szolgál.

Határozatomat a helyben szokásos módon a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Dubicsány Község Önkormányzata (3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.) hirdetőtábláján, valamint a városi honlapon (www.dubicsany.hu) tizenöt napra közzéteszem.

Döntésem ellen a határozat közzétételének ideje alatt fellebbezés nyújtható be. A fellebbezést a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez kell benyújtani, melyet a Területi Választás Iroda vezetője bírál el. A fellebbezés benyújtható személyesen, levélben a Putnok Helyi Választási Iroda (3630 Putnok, Kossuth út 5.), és elektronikus úton (jegyzo@putnok.hu). A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) szerint „a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a szavazókörök felülvizsgálatát elvégeztem. A szavazóköröket a Ve. 77. § (l)-(2) bekezdésében, a 78. § (l)-(2) bekezdésében, a 165. § (l)-(2) bekezdésében, a 166. §-ában foglaltak figyelembevételével alakítottam ki.

A Ve. 77. § (1) bekezdése előírja, hogy a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal úgy állapítja meg, hogy egy szavazókörre mintegy 600 legfeljebb 1500 - a központi névjegyzékben szereplő – választópolgár jusson.

A Ve. 77. § (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyülési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A Ve. 78. § (1) bekezdése szerint a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak, mely szavazókört a Ve. 307. §-a alapján helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán abban az egyéni választókerületben kell kijelölni, amelyben a polgármesteri hivatal székhelye van.

A Ve. 78. § (2) bekezdése szerint az így kijelölt szavazókör szolgál az átjelentkezéssel szavazásra is. A Ve. 165.§ (1) bekezdés a) - c) pontja szerint a szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen, garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását, biztosítsa a szavazatszámláló bizottság zavartalan működését. A Ve. 165. § (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely - részben vagy egészében - jelölt vagy jelölő szervezet használatában van.

A Ve. 166. §- a szerint minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.

Határozatom a hivatkozott jogszabályhelyeken alapul. A jogorvoslati lehetőségéről a Ve. 234. § (l)-(2) bekezdése, az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. Egyéb fejezet 8. pontja alapján adtam tájékoztatást.

A szavazókörök kialakításáról szóló határozatot a helyben szokásos módon, a Ve. 80.§-ában előírtak alapján teszem közzé.

Putnok, 2023. november 16.

Fucskó Róbertné
HVI vezető

Kapcsolótó dokumentumok:

  • Határozat
  • Szavazókörök listája
  • Körzetmutató lista
  • Körzetleíró lista

    Vissza